C++與演算法

解答

作法一 - 多宣告2個變數暫存

 可以先多宣告兩個變數暫存原來兩個數的資料,再進行交換。

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int numA = 60;
  int numB = 80;
  int tmpA;
  int tmpB;

  tmpA = numA;
  tmpB = numB;

  numA = tmpB;
  numB = tmpA;

  cout << numA << " " << numB << endl;

  return 0;
}

output

80 60

自我思考

 能不能只多宣告一個變數,就能交換原來的兩個變數?想好請往下拉。

作法二 - 多宣告1個變數暫存

 只需要多一個變數暫存原來的資料。

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int numA = 60;
  int numB = 80;
  int tmp;

  tmp = numA;
  numA = numB;
  numB = tmp;

  cout << numA << " " << numB << endl;

  return 0;
}

output

80 60

執行過程

時間點 numA儲存值 numB儲存值 tmp儲存值
一開始 60 80 ?
tmp = numA; 執行後 60 80 60
numA = numB; 執行後 80 80 60
numB = tmp; 執行後 80 60 60